EPF European Classic Powerlifting Open/Jun&Sub-Jun 2018

24-11-2018 - 02-12-2018
Kaunas, Lithuania